SEMNELE DIN PALMELE LUI ISUS-THE MARKS IN JESUS’ HANDS

Cândva,īntr-o familie numeroasă era un copil atât de obraznic care îi necăjea întotdeauna pe ceilalți frați ai săi.Ba, crea destule probleme chiar și părinților săi. Īntr-o zi, tatăl făcu cu el următorul angajament:oridecâte ori băiețelul va greși va bate un cui în ușă, si de cate ori va face o faptă bună,va scoate câte un cui.
Curând,băiețelul a observat că ușa era plină numai cu cuie. Dandu-si seama cât de multe rele a făcut, a regretat si a luat decizia să facă numai fapte bune. Intr-un timp foarte scurt, au fost scoase toate cuiele.
Vrând să recompenseze pe băiat,tatăl s-a dus să-i cumpere dulciuri,jucării si haine.Când s-a întors ,tatăl a găsit pe copil plângând cu amărăciune. Mirat, tatăl l-a întrebat:
-De ce plângi ,fiule?
-Tati,plâng pentru că au rămas găurile.

Iubite cititor,faptele noastre rele pe care le-am făcut în viață au făcut ca palmele delicate ale lui Isus să fie pironite pe crucea de pe dealul  Golgotei.

Isaia 53
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.

Chiar dacă regretăm aceste fapte rele,in palmele lui Isus vor rămâne semnele cuielor ce l-au pironit pe cruce,și aceste semne vor rămâne pentru veșnicii.Vestea buna este ca aceste cicatrici din palmele lui Isus sunt dovada dragostei Sale pentru tine.Tot în cartea profetului Isaia citim:

Isaia 49
16. Iată că te-am săpat pe mâinile Mele!

Numele tău este gravat pentru veșnicii în palmele lui Isus.
Și aceasta pentru că El te iubește.

Ioan 3
16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

Nu-i minunat să știi că Isus te iubește?

image


Once, in a large family was  a child very naughty .He was always teasing his brothers and was creating enough troubles  even to his parents . One day , his father made ​​the following agreement : whenever the little boy will do an evil, the father must drive a nail in the door, and whenever he will  do a good deed , the father must remove a nail from the door.
Soon , the boy noticed that the door was filled with nails  . Realizing how much evil he did , he regretted and decided to do only good deeds. In a very short time, all the nails were removed .
Wanting to reward the boy , the father went to buy sweets, toys and clothes . When he returned , the father found the child crying bitterly. Wondering father asked him :
-Why are you crying ,my son?
– Dad ,  I am crying because the holes remained în the door.

Dear reader, our evil deeds we have done in the  life have made that the delicate hands of Jesus to be nailed to the cross on Calvary hill

But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed  Isaiah 53:5

Even though we regret these evil deeds ,in the hands of Jesus will remain nail holes that had nailed Him to the cross , and these holes will remain for eternity.  The good news is that these scars in Jesus’ hands are evidence of His love for you. Also in the book of Isaiah we read:

See, I have engraved you on the palms of my hands. Isaiah 49:16

Your name is engraved for eternity in the hands of Jesus. This is because He loves you .

John 3:16 NIV
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

Is not wonderful to know that Jesus loves you?

TEAMA DE EVOLUȚIE-THE FEAR OF EVOLUTION

Două maimuțe erau în vârful unui copac înalt.Maimuța-tată se legăna pe o creangă în timp ce maimuța-mamă își examina  cu multă minuțiozitate puișorul.Deodată, maimuța-mamă se adresă cu multă bucurie către maimuța-tată:
-Slavă Domnului că e normal;mă temeam de evoluție!

image


Two monkeys were in the top of a tall tree.Monkey -father was dangling on a branch while monkey-mother was carefully examining her baby..Suddenly, monkey-mother spoke with joy to monkey-father:
-Praised be The Lord, our baby is normal; I was afraid of evolution!

CREATORUL FLORILOR-THE CREATOR OF THE FLOWERS

Īntr-o după-amiază frumoasă de vară, doi  buni prieteni s-au hotărât să iasă în mijlocul naturii pentru a se destinde după efortul depus în primele ore ale zilei.
Când au ajuns ,tinerii au rămas plăcut surprinși de superbele flori  pe care le întâlneau la tot pasul  cât și de parfumul minunat pe care îl emanau acestea.
Unul dintre tineri era un devotat creștin care credea că Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute în timp ce celălalt era un ateu convins. Fiind copleșit de frumusețea peisajului dinaintea lor,la un moment dat, tânărul credincios îl întrebă pe prietenul său:
-Amice,cine a făcut toate aceste flori superbe?
– Știi foarte bine răspunsul meu. Lucrurile acestea au apărut prin ele însele.
Nu căuta să-mi spui că le-a creat Dumnezeu. Florile există prin ele însele.
Credinciosul nu a mai insistat asupra subiectului, ci a pornit o altă discuție pe o altă temă.
La câteva zile după această întâmplare,tânărul necredincios l-a vizitat pe prietenul său. Acesta a fost întâmpinat cu multă bucurie și a fost invitat în casă. Pe unul din pereții camerei ,atârna un tablou frumos ce reprezenta niste flori ce-ți incânta privirea. Rămas cu privirea țintuită către tablou,vizitatorul a întrebat:
– Prietene,cine a pictat aceste flori minunate?
-Nimeni,prietene,nimeni nu le-a pictat. Ele au apărut în tablou prin ele însele.
Natura a gravat rama aceasta frumoasă, din perete a ieșit așa, deodată, un cui apărut de niciunde iar la un moment dat tabloul a decis să sară pe perete.
Bineînțeles, ateul s-a simțit ofensat de aceste cuvinte. Atunci creștinul a continuat:
– De ce te-ai supărat? Este logic să crezi că aceste flori fără viață și care nu emană nici un parfum trebuie să fi fost create de cineva,în timp ce milioane de flori vii, multicolore, cu parfumul lor pătrunzător care umple dealurile,câmpiile si văile să nu aibă un Creator?

Tu ,prietene,cine crezi că este Creatorul florilor?

image


In a beautiful summer afternoon , two good friends have decided to go out into nature to relax after work done in the early morning hours .When they arrived , the young men remained pleasantly surprised by the beautiful flowers they encountered everywhere and the wonderful scent emanating from them.One of them was a devout Christian who believed that God is the Creator of all things visible and invisible while the other was an atheist . Being overwhelmed by the beauty of the landscape before them , at one point , the young believer asked his friend :
-My friend, who did all these beautiful flowers ?
– You know my answer. These flowers have appeared by themselves . Do not try to tell me that God created them . The flowers appeared by themselves .
The believer has not insisted on the subject, and started another discussion on another topic .
A few days after this incident , the young unbeliver visited  his friend . It was greeted with joy and was invited into the house. On one wall of the room was hung a beautiful painting representing some flowers that delighted his eyes . Because his eyes remained pinned on the picture , the visitor asked:
– My friend, who painted these beautiful flowers ?
 -No One , my friend, nobody painted them . They appeared in painting by themselves. The nature has carved this beautiful frame,a nail appeared suddenly from nowhere and a picture at a time  decided to jump on the wall.
Of course , the atheist was offended by those words. The young Christian then went on:
– Why did you get upset?  Is it  logical to think that these lifeless flowers   must have been created by someone , while millions of multicolored flowers,  with their penetrating fragrance, that fill the hills , plains and valleys not have a Creator? 

You, my friend , who do you think is the Creator of the flowers ?

SFATUL RABINULUI- THE RABBI’S ADVICE

Salutare prieteni!

image

Există o povestioară despre un evreu care a mers īntr-o zi la rabinul său și i-a mărturisit:
-Eu nu cred în Dumnezeu!
Rabinul ,căruia nu-i venea să creadă ce auzea,după ce și-a revenit s-a îndreptat către omul acela și i-a spus:
-O,frate,cât de mult te invidiez! Tu ești intr-o stare spirituală mult mai bună decât mine! Știi, eu de câte ori întâlnesc câte un om care are nevoie de ajutor îi zic : „DOMNUL să te ajute, fiule!” și nu -l ajut cu nimic. Tu,însă, dacă nu crezi în Dumnezeu , atunci când cineva îți cere ajutor nu poți să spui: „Domnul să te ajute”, așa că tu însuți trebuie să-l ajuți. Mergi, dar,și îmbracă pe cei goi,dă de mâncare celor flămânzi, oferă speranță celor fără nădejde, viziteaza-i pe cei bolnavi și oferă-le o rază de mângâiere! Poartă-te cu toți așa cum S-ar purta Dumnezeu dacă ar exista.Apoi ,după ce vei face toate aceste lucruri ,vino din nou la mine și spune-mi dacă există Dumnezeu sau nu!”

Hello,friends!
There is a story about a Jew who went in a day to his rabbi and he confessed :
-I do not believe in God !
The rabbi , who did not believe what he was hearing turned to the man and told him :
-Oh, brother, how much I envy you ! You’re in a spiritual state much better than me! You know, whenever I meet one man who needs help I say, ” God help you , son ! ” And l don’t help him with anything. But you, if you do not believe in God when someone asks for help can not say : ” God help you ,” so you yourself should help him. Go , therefore, and clothe the naked , give food to the hungry , provide hope to the hopeless , visit the sick and give them a ray of comfort ! Treat all people as God would treat them if He exist. Then after you do all these things come back to me and tell me if there is God or not! „

INTREBĂRI CU PRIVIRE LA DUMNEZEU

Dragi prieteni,bun regăsit tuturor!

În umblarea noastră pe acest pământ, de-a lungul existenței noastre umane, nenumărate întrebări  se ridică cu privire la lucrurile ce ne înconjoară.Însă, nu rareori,mulți dintre noi avem întrebări cu privire la Dumnezeu. Și de multe ori aceste întrebări rămân fără răspunsuri,nu pentru faptul că nu ar exista raspunsuri la ele ci pentru faptul că noi nu suntem dispuși să studiem pentru a afla mai multe despre El.

image

Cândva demult,īntr-o țară îndepărtată trăia un împărat care se confrunta cu aceleași întrebări cu care ne confruntăm si noi. Ca împărat gustase si văzuse tot ce se poate gusta și vedea  pe acest pământ. Însă cu cât îmbătrânea cu atât mai mult i se vedea pe chip o mâhnire tot mai accentuată. La un moment dat s-a adresat demnitarilor săi și le-a spus.
– Tot ce mi-au dorit ochii am văzut în lumea aceasta. Ceva însă în lumea asta nu am văzut- pe Dumnezeu! Și acum vreau să Îl văd pe Dumnezeu. Deci,dacă nu mi-l veți arăta pe Dumnezeu veți fi decapitați. Și nu uitați: aveți răgaz o perioadă de trei zile!
Tristețea se instalase pe fețele sfetnicilor,a preoților și a tuturor boierilor de la curte. Cerința împăratului li se părea absurdâ.Cum ar fi putut ei ca oameni sa-i arate împăratului pe Dumnezeu? Pe măsură ce timpul se scurgea o liniște tot mai adâncă se așternea la curtea împăratului. În sfârșit, au trecut cele trei zile și toți demnitarii își așteptau tragicul sfârșit.
Deodată, un tânăr păstor se înfățișă înaintea împăratului si-i spuse:
-Măria-Ta sunt aici tocmai pentru ați îndeplini dorința.
-Bine,a spus imparatul, dar fii atent ca dacă nu reușești, acolo unde îți sunt picioarele,acolo îți va sta capul.
Fiind o zi însorită de vară, tânărul păstor îl invită pe împărat să iasă afară. Acolo,arătându-i soarele ce strălucea în toată puterea îi zise împăratului:
– Împărate, te rog privește în sus la soare!
Împăratul  a vrut ca să arunce o privire spre soare,dar razele orbitoare l-au silit să-și întoarcă privirea īntr-o altă direcție.
-De ce ți-ai întors privirea ,împărate?
-Nu pot să mă uit la soare,tinerelule!
-Atunci cum vrei să-l vezi pe Dumnezeu, împărate? Dacă,nu poți să te uiți la soare,care este doar a licărire a slavei Sale,cum ai gândit ,împărate, ca poți să-l vezi pe Dumnezeu?
– Văd ca ești un tânăr isteț. Știi ,vreau să-mi mai răspunzi la o întrebare:Ce a fost înainte de Dumnezeu?
Tânărul s-a gândit câteva momente apoi a răspuns:
-Măria-Ta,îți fac si eu o cerere: te rog începe să numeri!
Împăratul începu să numere:
-Unu,doi,trei,patru,cinci…
-Nu,împărate,nu așa! Începe să numeri înainte de unu!
-Cum așa? Nu știi că înainte de unu nu este nimic?
-Bine ai răspuns ,împărate! Să știi că nici înainte de Dumnezeu nu a fost nimic!
Acest răspuns a plăcut și mai mult împăratului. În cele din urmă acesta a zis:
-Știi,mai am o singură întrebare: ce face Dumnezeu?
-Cu plăcere o să-ți răspund și la această întrebare,împărate. Dar înainte de aceasta ,te rog să binevoiesti să facem un schimb de haine.
Împăratul s-a dezbrăcat de hainele împărătești si a făcut schimb cu hainele păstorului. Apoi tânărul a zis împăratului:
-Exact asta a făcut Dumnezeu. A venit pe pământ și a îmbrăcat natura umană pentru ca noi oamenii să ne facem părtași de natură divină.
Atât de mult a plăcut acest răspuns împăratului, că în final a zis:
-Da ,tinerelule ,acum îl văd pe Dumnezeu!

Tu, iubite cititor,ce spui?
Ai reușit să-l vezi pe Dumnezeu?

CEA MAI MARE PROVOCARE: CEREȚI ORICE

Salutare tuturor.

Dragi prieteni ,astăzi vreau să vă vorbesc despre cea mai mare provocare care vi s-a făcut vreodată. Provocarea este făcută de Isus și o găsim pe paginile Sfintei Scripturi. Iată despre ce este vorba:

Ioan 15
7. Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da..

image

Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la acest lucru. Dar, luați în considerație  această oportunitate,meditați adânc asupra acestei situații și oferiți un răspuns. Dar până a da un răspuns în fața acestei provocări să vedem ce au cerut câțiva oameni ai Bibliei în momentul când au fost puși în fața unei astfel de situații.

1.David,cel de-al doilea împărat al lui Israel murise și în locul său domnea Solomon, fiul său.

1 Împărați 3
5. La Gabaon, Domnul S-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis: „Cere ce vrei să-ți dau”.

Iată care a fost reacția lui Solomon în fața acestei provocări:

1 Împărați 3
9. Dă, dar, robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta așa de mare la număr!?”
10. Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului.
11. Și Dumnezeu a zis: „Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci ceri pricepere, ca să faci dreptate,
12. voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine.
13. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut: bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine.

Imparatuil Solomon a cerut înțelepciune iar Dumnezeu i-a dat pe lângă înțelepciune, bogăție și slavă.

2.Estera, una din minunatele și frumoasele fete ale lui Israel a ajuns soția împăratului persan Xerxes,cunoscut în Biblie sub numele de Ahasveroș. În timp ce Estera era împărăteasa, unul din cei mai înalți demnitari ai împăratului, Haman, a pus la cale un plan diabolic,plan ce avea ca scop exterminarea tuturor evreilor din imperiul persan.Bineînțeles, Estera fiind evreică era extrem de mâhnită din cauza situației create. Fiind în pericol viețile a milioane de evrei din tot imperiul, Estera a intrat la împărat, iar acesta în repetate rânduri i- zis:

Estera 7
2.  „Care este cererea ta, împărăteasă Estero? Ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta.”
3. Împărăteasa Estera a răspuns: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața: iată cererea mea; și scapă pe poporul meu: iată dorința mea!
4. Căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, înjunghiați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea, dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului.”

Împărăteasa Estera a cerut viață și salvarea poporului evreu și cererea i-a fost împlinită.

3.Ilie Tișbitul era prooroc al lui Dumnezeu. Se apropia momentul când urma să fie înălțat la cer. Ilie se îndrepta către Ierihon,dar era însoțit de slujitorul său Elisei.Când să treacă Iordanul

2 Împărați 2
8.  Ilie și-a luat mantaua, a făcut-o sul și a lovit cu ea apele, care s-au despărțit într-o parte și într-alta, și au trecut amândoi pe uscat.
9. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: „Cere ce vrei să-ți fac, înainte ca să fiu răpit de la tine.” Elisei a răspuns: „Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!”

Elisei cere o îndoită măsură din duhul lui Ilie.Frumoasă cerere,nu-i așa?
Și cererea i se îndeplinește!

4. Ioan Botezätorul,cel care a fost înainte mergătorul lui Isus era întemnițat datorită faptului că a avut curajul să demaște faptele nelegiuite ale cârmuitoruluo Irod.

Matei 14
3. Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și-l pusese în temniță, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip;
4. pentru că Ioan îi zicea: „Nu-ți este îngăduit s-o ai de nevastă.”
5. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc.
6. Dar, când se prăznuia ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod.
7. De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere.
8. Îndemnată de mama sa, ea a zis: „Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul!”
9. Împăratul s-a întristat; dar din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să i-l dea.
10. Și a trimis să taie capul lui Ioan în temniță.
11. Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei, care l-a dus la mama sa.

Când fata Irodiadei a fost pusă în situația de a cere orice,la sfatul mamei sale a cerut decapitarea  celui mai mare prooroc care s-a născut vreodată. Și cererea i-a fost îndeplinită. Sinistră cerere!

5. Se spune că un om era în ceartă cu un vechi prieten de-al său.. Atât de mare era tensiunea dintre ei ,încât omul îl ura de moarte pe fostul său prieten. Īntr-o seara,Domnul i se arată intr-un vis acestui om și ii spune că îi va da orice cu condiția ca ceea ce va cere el i se va da si prietenului său  în cantitate dublă.. Omul acesta a acceptat provocarea. S-a gândit mult ce să ceară: își zicea că dacă va cere o mașină ,prietenul său va primi două, dacă va cere o casă, prietenul său va primi două case, iar acestea erau de neconceput pentru el. În cele din urmă s-a decis și i-a spus Domnului: ”  Doamne,scoate-mi un ochi!”
Poate vă vine să zâmbiți. E doar o povestioară. Dar ea vorbește despre cât de mare poate ajunge răutatea omului.

Prietene,ai văzut cum oamenii au răspuns în fața acestei provocări.

Adu-ti aminte că Isus a zis: Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da

Aflandu-te în fața acestei mari provocari,,gandeste-te și răspunde: ce ai de gând să-i ceri Domnului?

EXISTĂ UN HOTAR

Există un hotar între cer și pământ,
Există un hotar între jale si cânt.
Există un hotar între vorbe seci și Cuvânt,
Între duhuri există un singur Duh Sfânt.

Există un hotar între lege și har,
Există un hotar între merit si dar.
Există un hotar între veghe si somn,
Între domnii cei mulți doar Unul e Domn!

Exista un hotar între apă si sânge,
Există un hotar intre-a râde și-a plânge.
Există un hotar între lună și soare,
Între mări,doar una-i Marea cea mare .

Există un hotar între stâlp de foc și de nor,
Există un hotar între speranță și dor.
Există un hotar între viață și moarte,
Între cărți,există o singură Carte.

image

Există un hotar între credință și faptă,
Există un hotar între strigăt si vorba  în șoaptă.
Există un hotar între munte si vale,
Între căi, există o singură Cale.

Există un hotar intre ziuă si noapte,
Există un hotar între poamele verzi și poamele coapte.
Există un hotar între sărbătoare și-ajun,
Între păstorii de turme,doar Unu-i Păstorul cel bun.

Există un hotar…dar,dacă-i hotar
De ce îl schimbați iar si iar?
De ce mereu căutați
Hotarul,din locul lui să mutați?

De ce mereu încercați
Grâul cu pleava s-amestecați?
De ce doriți să faceti din alb  gri
Și din verde să faceți culoarea kaki?

Deci vă rog,vă implor nu – ncercați
Hotarul cel vechi să mutați
Căci dacă hotarul  schimbați
Nu veți înșela ci veți fi înșelați!

Publicat de pe WordPress pentru Android