REZULTATUL UNEI VIEȚI DE PĂCAT- THE RESULT OF A SINFUL LIFE

Este un fapt bine cunoscut că Leonardo da Vinci a pictat tabloul care reprezintă ultima cină cu Isus și apostolii, numit „Cina cea de taină”.
Marele pictor s-a confruntat cu următoare problemă: trebuia să-l picteze pe Isus și avea nevoie de un tânăr pentru a-i servi ca model. A căutat mult până ce a găsit un tânăr chipeș ,cu trăsături  nobile. După ce l-a pictat pe Isus ,tânărul a plecat si nu  l-a mai văzut niciodată. Au trecut câțiva ani,în timpul cărora Leonardo a pictat celelalte personaje ale tabloului. Acum urma să îl picteze pe Iuda. Ii trebuia un om cu aspect crud, care să reprezinte semnele răutății si a decadenței. În final, a găsit pe un om potrivit. L – a adus în atelierul său și a început să picteze. Deodată,  a văzut că omul din fața lui plângea. L -a întrebat care este motivul iar acesta a răspuns:
– Știți, eu sunt tânărul care cu ani în urmă am pozat pentru ca dumnevoastră să-l pictați pe Isus, iar acum vă serviți de mine pentru a-l picta pe Iuda.

Iubite cititor,acest fapt ilustrează dramatic nefasta transformare pe care o produce în ființa umană păcatul sau o viață plină de vicii. Păcatul te poate aduce până la cel mai jos nivel al condiției umane. De aceea,ar trebui ca zilnic să eviți păcatul si sa dorești să trăiești ca Isus.

Și nu uita: pe cine reprezinți în viața ta de zi cu zi? Pe Isus sau pe Iuda?

image

It is a well known fact that Leonardo da Vinci painted the picture named the Last Supper .Jesus and the apostles are sitting around a big table to serve their last supper before Jesus’ crucifiction.
The great painter was faced with the following problem: he had to paint Jesus and needed a young man to serve him as a model for Jesus. He searched long to find a handsome young man with noble traits. After  Leonardo painted Jesus, the young man left and did not see him anymore.Several years have passed, during which Leonardo painted  all disciples. Now , Leonardo was to paint  Judas.He had need a cruel-looking man, representing the signs of wickedness and decadence. Finally, he found a suitable man. The painter brought him in his studio and began painting. Suddenly, he saw the man in front of him weeping. Leonardo da Vinci asked him the reason and he replied:
– You know, I’m  the young man who years ago I posed for you to paint Jesus  and now you use me to paint Judas.

Dear reader, this illustrates dramatically fateful transformation that occurs in the human being  , as a result of a life full of sin or a life of vice. The sin can bring  anyone to the lowest level of the human condition. Therefore,you should avoid the sin and want to live like Jesus every day.

And remember :whom do you represent in your daily life, Jesus or Judas?

Anunțuri

CEA MAI BUNĂ CARTE PE CARE AI CITIT-O VREODATĂ-THE BEST BOOK YOU’VE EVER READ

Una din pasiunile pe care o întâlnesc la oamenii din jurul meu este cititul. O întrebare pe care ne-o punem adesea când ne întâlnim este:” Ce carte citești acum?” . Și în funcție de răspunsul primit îți dai seama ce fel de om este cel din fața ta și care sunt preocupările sale.

Nu cred că există om care să nu fi citit măcar o singură carte de-a lungul existenței sale.Cunosc persoane care zilnic își pun deoparte timp pentru a citi câteva zeci de pagini dintr-o carte. Astfel, aceste persoane citesc sute de carti pe parcursul vieții lor.

Din moment ce te afli pe paginile acestui blog, cred , iubite cititor, că și tu ești un pasionat al cititului. Cred că iubești cartea și că o parte din timpul tău o dedici acestei pasiuni.

Nu stiu câte cărți ai citit până acum ,dar din cele citite, care carte o consideri a fi cea mai bună și de ce? Dacă ar fi ca să recomanzi cuiva să citească o carte, ce carte i-ai recomanda?

Aștept cu mult interes răspunsurile tale la aceste întrebări.

image

One of the passions  I meet at the people around me is reading. A question we often ask when we meet is: „What book are you reading, now?” . And depending on the response ,you realize what kind of man is in front of you and what are his concerns.

I do not think there is a man who has not read a single book during his life.I know people who set aside time to read dozens of pages from a book,every day. Thus, these people have read hundreds of books throughout their lives.

Since you are on the pages of this blog, I think ,dear reader ,that you are a passionate reader. I think that you love the book and you consacrate some of your time to this passion.

I do not know how many books you’ve read until now, but what  book do you consider to be the best and why? If you would like to recommend someone to read a book, what book would you recommend?

I am looking forward your answers to these questions.

TÂNĂRUL ȘI ATEUL – THE YOUNG MAN AND THE ATHEIST

Un tânăr se întorcea acasă cu autobuzul.Drumul către casă fiind lung, tânărul și-a scos din geantă o carte și a început să citească. Era Biblia.
Un ateu care era lângă tânărul credincios,observând că citește din Biblie l-a întrebat:
-Tinere,chiar crezi că Biblia este adevărată?
– Da,domnule.Biblia este adevăratä.
– Chiar crezi că Dumnezeu a creat lumea în șase zile?
– Fără nici o îndoială, domnule.
– Crezi,deasemenea, că Noe a supraviețuit unui potop universal?
– Da, domnule.
Exasperat, ateul l-a întrebat:
– Crezi că și povestea cu Iona este adevăratä?
Tânărul a dat din cap afirmativ și a continuat să citească.
– Cum a putut un om să supraviețuiască într-un pește trei zile?
– Nu știu, domnule, dar când voi ajunge în cer îl voi întreba.
Batjocuritor , ateul l-a  întrebat:
-Și dacă Iona nu va fi în ceruri?
– Atunci, domnule, îl veți întreba dumneavoastră.

image

A young man was returning home by bus. Being a long way , the young man took out a book from his bag and began to read . It was the Bible . An atheist who was near the faithful young man noting that he was reading the Bible asked him :
– Young man,do you really believe the Bible is true ?
– Yes, sir. The Bible is true.
– Do you really believe that God created the world in six days ?
– Without a doubt , sir.
– Do you also believe that Noah survived a global flood ?
– Yes, sir.
Exasperated , the atheist asked him :
– Do you believe that Jonah’s story is true?
The young man nodded and continued reading .
– How could a man survive in a fish for three days?
– I do not know , sir , but when I get to heaven I will ask him.
Mockingly, the atheist asked:
– But what if Jonah will not be in heaven ?
– Well, sir , then you will get to ask him.

CUM SĂ FACI BANI UȘOR SI REPEDE – HOW TO MAKE MONEY FAST AND EASY

Intr-o vacanta de vara o echipa de teologi de la o universitate crestina din Romania  s-a hotarat sa  viziteze tara Israel ,in dorinta de a vedea si de a pasi pe locurile unde candva a umblat Isus.
Intr-una din zile au ajuns pe malurile Marii Moarte.Mare le-a fost mirarea cand au vazut pe malul  Marii Moarte un evreu care pescuia.Stiind ca in Marea Moarta nu exista forme de viata ,unul din profesori ,macinat de curiozitate a mers la evreu si l-a intrebat:
-Omule,ce pescuiesti aici?Evreul ,uitandu-se la el i-a spus:
-Daca imi dai 10 dolari,am sa-ti spun.
Profesorul a scos 10 dolari si i-a dat evreului:
– Hai,acum spune-mi ce pescuiesti!
Evreul ii spuse cu satisfactie:
-Deja am pescuit 10 dolari.

image

On a summer holiday a team of theologians from a Christian university from Romania have decided to visit Israel country , wanting to see and to walk the places where Jesus once walked .
One day they reached the shores of the Dead Sea .  They were shocked when saw  a Jew who was fishing on a bank of the Dead Sea. One of the teachers, knowing that in the Dead Sea there is no life form  went to the Jew and asked him :
-Good man,tell me ,please,what  are  you fishing here ? 
The Jew , looking at him said:
-If You give me $ 10, I will tell you .
The teacher took out $ 10 and gave to the Jew :
-Now, tell me what are you fishing ?
The Jew said with satisfaction :
-I have already fished $ 10 .

SEMNELE DIN PALMELE LUI ISUS-THE MARKS IN JESUS’ HANDS

Cândva,īntr-o familie numeroasă era un copil atât de obraznic care îi necăjea întotdeauna pe ceilalți frați ai săi.Ba, crea destule probleme chiar și părinților săi. Īntr-o zi, tatăl făcu cu el următorul angajament:oridecâte ori băiețelul va greși va bate un cui în ușă, si de cate ori va face o faptă bună,va scoate câte un cui.
Curând,băiețelul a observat că ușa era plină numai cu cuie. Dandu-si seama cât de multe rele a făcut, a regretat si a luat decizia să facă numai fapte bune. Intr-un timp foarte scurt, au fost scoase toate cuiele.
Vrând să recompenseze pe băiat,tatăl s-a dus să-i cumpere dulciuri,jucării si haine.Când s-a întors ,tatăl a găsit pe copil plângând cu amărăciune. Mirat, tatăl l-a întrebat:
-De ce plângi ,fiule?
-Tati,plâng pentru că au rămas găurile.

Iubite cititor,faptele noastre rele pe care le-am făcut în viață au făcut ca palmele delicate ale lui Isus să fie pironite pe crucea de pe dealul  Golgotei.

Isaia 53
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.

Chiar dacă regretăm aceste fapte rele,in palmele lui Isus vor rămâne semnele cuielor ce l-au pironit pe cruce,și aceste semne vor rămâne pentru veșnicii.Vestea buna este ca aceste cicatrici din palmele lui Isus sunt dovada dragostei Sale pentru tine.Tot în cartea profetului Isaia citim:

Isaia 49
16. Iată că te-am săpat pe mâinile Mele!

Numele tău este gravat pentru veșnicii în palmele lui Isus.
Și aceasta pentru că El te iubește.

Ioan 3
16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

Nu-i minunat să știi că Isus te iubește?

image


Once, in a large family was  a child very naughty .He was always teasing his brothers and was creating enough troubles  even to his parents . One day , his father made ​​the following agreement : whenever the little boy will do an evil, the father must drive a nail in the door, and whenever he will  do a good deed , the father must remove a nail from the door.
Soon , the boy noticed that the door was filled with nails  . Realizing how much evil he did , he regretted and decided to do only good deeds. In a very short time, all the nails were removed .
Wanting to reward the boy , the father went to buy sweets, toys and clothes . When he returned , the father found the child crying bitterly. Wondering father asked him :
-Why are you crying ,my son?
– Dad ,  I am crying because the holes remained în the door.

Dear reader, our evil deeds we have done in the  life have made that the delicate hands of Jesus to be nailed to the cross on Calvary hill

But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed  Isaiah 53:5

Even though we regret these evil deeds ,in the hands of Jesus will remain nail holes that had nailed Him to the cross , and these holes will remain for eternity.  The good news is that these scars in Jesus’ hands are evidence of His love for you. Also in the book of Isaiah we read:

See, I have engraved you on the palms of my hands. Isaiah 49:16

Your name is engraved for eternity in the hands of Jesus. This is because He loves you .

John 3:16 NIV
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

Is not wonderful to know that Jesus loves you?

TEAMA DE EVOLUȚIE-THE FEAR OF EVOLUTION

Două maimuțe erau în vârful unui copac înalt.Maimuța-tată se legăna pe o creangă în timp ce maimuța-mamă își examina  cu multă minuțiozitate puișorul.Deodată, maimuța-mamă se adresă cu multă bucurie către maimuța-tată:
-Slavă Domnului că e normal;mă temeam de evoluție!

image


Two monkeys were in the top of a tall tree.Monkey -father was dangling on a branch while monkey-mother was carefully examining her baby..Suddenly, monkey-mother spoke with joy to monkey-father:
-Praised be The Lord, our baby is normal; I was afraid of evolution!

CREATORUL FLORILOR-THE CREATOR OF THE FLOWERS

Īntr-o după-amiază frumoasă de vară, doi  buni prieteni s-au hotărât să iasă în mijlocul naturii pentru a se destinde după efortul depus în primele ore ale zilei.
Când au ajuns ,tinerii au rămas plăcut surprinși de superbele flori  pe care le întâlneau la tot pasul  cât și de parfumul minunat pe care îl emanau acestea.
Unul dintre tineri era un devotat creștin care credea că Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute în timp ce celălalt era un ateu convins. Fiind copleșit de frumusețea peisajului dinaintea lor,la un moment dat, tânărul credincios îl întrebă pe prietenul său:
-Amice,cine a făcut toate aceste flori superbe?
– Știi foarte bine răspunsul meu. Lucrurile acestea au apărut prin ele însele.
Nu căuta să-mi spui că le-a creat Dumnezeu. Florile există prin ele însele.
Credinciosul nu a mai insistat asupra subiectului, ci a pornit o altă discuție pe o altă temă.
La câteva zile după această întâmplare,tânărul necredincios l-a vizitat pe prietenul său. Acesta a fost întâmpinat cu multă bucurie și a fost invitat în casă. Pe unul din pereții camerei ,atârna un tablou frumos ce reprezenta niste flori ce-ți incânta privirea. Rămas cu privirea țintuită către tablou,vizitatorul a întrebat:
– Prietene,cine a pictat aceste flori minunate?
-Nimeni,prietene,nimeni nu le-a pictat. Ele au apărut în tablou prin ele însele.
Natura a gravat rama aceasta frumoasă, din perete a ieșit așa, deodată, un cui apărut de niciunde iar la un moment dat tabloul a decis să sară pe perete.
Bineînțeles, ateul s-a simțit ofensat de aceste cuvinte. Atunci creștinul a continuat:
– De ce te-ai supărat? Este logic să crezi că aceste flori fără viață și care nu emană nici un parfum trebuie să fi fost create de cineva,în timp ce milioane de flori vii, multicolore, cu parfumul lor pătrunzător care umple dealurile,câmpiile si văile să nu aibă un Creator?

Tu ,prietene,cine crezi că este Creatorul florilor?

image


In a beautiful summer afternoon , two good friends have decided to go out into nature to relax after work done in the early morning hours .When they arrived , the young men remained pleasantly surprised by the beautiful flowers they encountered everywhere and the wonderful scent emanating from them.One of them was a devout Christian who believed that God is the Creator of all things visible and invisible while the other was an atheist . Being overwhelmed by the beauty of the landscape before them , at one point , the young believer asked his friend :
-My friend, who did all these beautiful flowers ?
– You know my answer. These flowers have appeared by themselves . Do not try to tell me that God created them . The flowers appeared by themselves .
The believer has not insisted on the subject, and started another discussion on another topic .
A few days after this incident , the young unbeliver visited  his friend . It was greeted with joy and was invited into the house. On one wall of the room was hung a beautiful painting representing some flowers that delighted his eyes . Because his eyes remained pinned on the picture , the visitor asked:
– My friend, who painted these beautiful flowers ?
 -No One , my friend, nobody painted them . They appeared in painting by themselves. The nature has carved this beautiful frame,a nail appeared suddenly from nowhere and a picture at a time  decided to jump on the wall.
Of course , the atheist was offended by those words. The young Christian then went on:
– Why did you get upset?  Is it  logical to think that these lifeless flowers   must have been created by someone , while millions of multicolored flowers,  with their penetrating fragrance, that fill the hills , plains and valleys not have a Creator? 

You, my friend , who do you think is the Creator of the flowers ?